ابر روان کننده بتن ویرا سپاهان

ابر روان کننده بتن ویرا سپاهان در دو نوع زودگیر و دیرگیر به مشتریان عرضه میشود.