فوق روان کننده بتن ویرا سپاهان

فوق روان کننده بتن ویرا سپاهان در دو نوع زودگیر و دیرگیر به مشتریان عرضه میشود.