پرایمر زیر سازی SP1000 ویرا سپاهان

پرایمر زیر سازی SP1000 برای زیرسازی و کاهش نفوذپذیری سطوح در انواع عملیات اجرایی به کار می رود و موجب تحکیم و افزایش چسبندگی مصالح ساختمانی به سطوح مورد نظر می شود. استفاده از این محصول سرعت اجرای نصب پوشش های جدید را افزایش می دهد.