پودربند کشی SP7-SP70 ویرا سپاهان

پودر بندکشی بر پایه مواد معدنی و پلیمری مقام در برابر آب جهت بندکشی بین کاشی و سرامیک تولید میگردد