• مشخصات فردی

  • شرایط محل کار نماینده

  • سابقه فعالیت در بازار مواد شیمیایی ساختمان

  • میزان آشنایی با بازار مواد شیمیایی ساختمان در منطقه مورد تقاضای نمایندگی

  • پیش بینی بازار فروش افزودنی بتن در منطقه مورد تقاضای نمایندگی

  • بازار یابی و توزیع