عایق فشار منفی

عایق فشار منفی در عایق کاری چاله آسانسور, دیوار زیرزمین و پارکینگ کاربرد دارد. یکی از مشکلاتی که در ساختمان ها پیش می آید نفوذ نم و رطوبت است که به دلیل عایق کاری نامناسب اتفاق می افتد. این مشکل باعث تحمیل هزینه به ساکنین ساختمان میشود.